برگزاری دوره تخصصی مستند سازی و تشریح الزامات)

سه شبه 26 بهمن 1395بازدید: 2238

برگزاری دوره تخصصی مستند سازی و تشریح الزامات در مورخ 1395/12/01 لغایت 1395/12/04 در محل کانون متخصصین ایمنی و بهداشت استان کرمان واقع در خیابان هزارویکشب 13 برگزار میگردد.


ثبت دیدگاه

نام

ایمیل

دیدگاه