برگزاری اولین دوره آموزش ایمنی ویژه مسئولین ایمنی سال 1396)

یکشبه 20 فروردین 1396بازدید: 2458

برگزاری اولین دوره آموزش ایمنی ویژه مسئولین ایمنی سال 1396



ایمنی عمومی: 1396/01/26  لغایت 1396/01/28

 

شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک : 1396/01/29  لغایت 1396/01/30

درمحل کانون متخصصین ایمنی و بهداشت استان کرمان واقع در هزارویکشب 13 برگزار میگردد.


ثبت دیدگاه

نام

ایمیل

دیدگاه