انفجار گاز پیک نیک )

یکشبه 5 دی 1395بازدید: 3117

5نفر از کارگران هنگام استراحت دراتاقکی واقع درکارگاه ساختمانی دچارسوختگی میشوند.نحوه وقوع حادثه بدین صورت بوده که یکی ازکارگران اقدام به بستن سری پیک نیک مسافرتی برروی مخزن پیک نیک که به تازگی پر شده بود می نماید تا پیک نیک راروشن نماید .متاسفانه هنگام بستن سری ،همزمان شیر پیک نیک ازداخل رزوه آن باز می شود وشیر نیز بهمراه سری می چرخد وگاز داخل مخزن به یک باره تخلیه شده وچون درکنار آن یک عدد اجاق گاز تک شعله روشن قرارداده ،باعث انفجار  وآتش سوزی دراتاق شده و5 نفر از کارگران رادچار حادثه می نماید.
دراثر این حادثه 2نفر فوت نموده و3 نفر گرفتارسوختگی شدید میگردند.


ثبت دیدگاه

نام

ایمیل

دیدگاه