برگزاری جلسه هیئت مدیره)

سه شبه 7 دی 1395بازدید: 2192

برگزاری جلسه هیئت مدیره در مورخ1395/10/16 در محل کانون متخصصین ایمنی و بهداشت استان کرمان با حضور: جناب آقای اشرف منصوری،جناب آقای حیدری،جناب آقای مهندس گنجی نیا،جناب آقای مهندس رضایی پور،جناب آقای مهندس رستمی نیا، جناب آقای مهندس مختاری،جناب آقای مهندس جوکار،جناب آقای مهندس گل وردی،جناب آقای مهندس شکری،جناب آقای فریدونی.


ثبت دیدگاه

نام

ایمیل

دیدگاه