دوره ی ایمنی عمومی ویژه مسئولین ایمنی شرکت های پیمانکاری برگزار شد)

شنبه 28 اردیبهشت 1398بازدید: 2073

         دوره ی ایمنی عمومی ویژه مسئولین ایمنی شرکت های پیمانکاری با  30

نفر شرکت کننده در محل مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی بهداشت کار برگزار گردید. 

    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                


ثبت دیدگاه

نام

ایمیل

دیدگاه