برگزاری دوره دوره ایمنی و بهداشت کار برای کارفرمایان و صاحبان کار پیمانکاری)

چهار شنبه 9 مهر 1399بازدید: 2279

 دوره دوره ایمنی و بهداشت کار برای کارفرمایان و صاحبان کار پیمانکاری سه شنبه 8مهر لغایت چهارشنبه 9 مهر برگزار گردید.


ثبت دیدگاه

نام

ایمیل

دیدگاه