برگزاری دوره ی شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک)

چهار شنبه 1 خرداد 1398بازدید: 2515

دوره ی شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک با تعداد 37 نفر شرکت کننده در محل مرکز تحقیقات و تعلیمات

حفاظت فنی و بهداشت کار برگزار و به پایان رسید

 

آزمون این دوره با حضور 37 شرکت کننده چهارشنبه 1خرداد ماه برگزار شد
 
 
 
 

ثبت دیدگاه

نام

ایمیل

دیدگاه